Thông Báo Mới!


GDQP_Băng bó vết thương 3

GDQP_Băng bó vết thương 2

GDQP_Băng bó vết thương 1

CÂU HỎI ÔN TẬP CN_Mac-Le nin C210DH01

Câu 1:  Thực tiễn là gì? Trình bày vấn đề cơ bản của thực tiễn ?
*.Thực tiến la toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử- xã hội của con người nhằm cải biến thế giới khách quan.
- Thực tiễn là hoạt động vật chất. Tất cả những hoạt động bên ngoài hoạt động tinh thần của con người đều là hoạt động thực tiễn.
- Là hoạt động có mục đích. Khác hoạt đông bản năng của động vật.
- Có tính lịch sử - xã hội: Là hoạt động của con người trong xã hội và trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

Học phần III

1.c, 2.c, 3.a, 4.b, 5a,6a, 7a, 8b, 9d 10d, 11d, 12a, 13d, 14c, 15b, 16c, 17b, 18c, 19b, 20b, 21d, 22d, 23a, 24d, 25c, 26d, 27d, 28c, 29b, 30a, 31b, 32c, 33c, 34a, 35a, 36b, 37b, 38b, 39c, 40c, 41c, 42b 43b, 44b, 45d, 46c, 47b, 48b, 49b, 50c, 51c, 52d, 53a, 54d, 55b, 56d, 57c, 58b, 59a, 60a, 61c, 62d, 63c, 64c, 65d, 66a, 67c, 68b,69d, 70d, 71d, 72b, 73b, 74a, 75d, 76a, 77c, 78d,79b, 80a, 81d, 82d, 83d, 84a, 85d, 86b, 87b, 88a, 89d, 90d, 91b, 92b, 93d, 94b, 95d, 96c, 97b, 98d, 99d, 100d, 101d, 102d, 103b, 104a, 105d, 106d, 107d, 108d, 109d
hehe xng oy doa pakon..met we ak

Hinh Zui Zui.......


Lịch thi HK2 năm học 2010-2011(lần 1) cao đẳng liên thông khóa 4

TRA LOI CAU HOI CHINH TRI


3/ Phân tích nguồn gốc, bản chất của ý thức?
- Phạm trù ý thức:
+Triết học M-Lenin cho rằng ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan (tgkq). Hay ý thức chỉ là hình ảnh của tgkq được duy chuyển vào bộ óc con người và cải biến đi
+ Nói ý thức là hình ảnh chủ quan chính là sự phản ánh của con người cho nên hình ảnh đó tuy xuất phát vào tgkq nhưng vẫn phụ thuộc vào con người ở các mặt tâm sinh lí, mục đích, yêu cầu, điều kiện, hoàn cảnh của sự phản ánh… nên cùng một đối tượng phản ánh mà phản ánh khách quan có thể khác nhau thậm chí trái ngược nhau.